بؤلوم : تاریخ
جمعه 9 اسفند 1392     یازار :  kölgə siz
+0
در سال 1638 اقای ” جان ژوسلین” )1(متوجه شدند كه در زبان سرخ پوستان امریكا اثاری از لغات تركی وجود دارد. در قرن نوزده ” اتو رریك” )2( در زبان اقوام ” سو” از سرخ پوستان شمال امریكا لیستی از لغاتی با نزدیكی به زبان تركی تهیه نمود. مثلا،” تانگ”یعنی طلوع ” تائی ” یا ” تانگی ” یعنی آموختن. ” اتا ” یعنی پدر، ” اینا ” یعنی، مادر، ” تا ” یا ” ته ” یعنی ضمیمه ای برای مكان ، ” اكتا ” یعنی ” یك طرف ” و غیره. در ایتالیا و فرانسه نیز بررسی هائی مشابه انجام شد و نتایجی یكسان بدست امد.
آچار سؤزلر : سرخ, تورکی,