تصاحب و استفاده از محصولات فرهنگی طوایف مختلف ترك از آلتای تا رودخانه دانوب توسط ملل دیگر حقیقتی بسیار تلخ می باشد ملت ترك كه بازی قره گوز، حلوا،قهوه و دلمه را به یونانیان و تهیه شیر، ماست و پنیر را به بلغارها آموخته است دیگر باید از عناصر مادی و معنوی فرهنگ خود پاسداری نموده وآنها را به تمامی جهان معرفی نماید. د قالی نیز بعنوان یكی از عناصر فرهنگی و یكی از كارهای دستی منسوب به تركها با خطر تصاحب از سوی دیگران مواجه بوده و ارامنه ادعا می كنند كه خلاق هنر قالی بافی آنان بوده اند.

جمعه 9 اسفند 1392
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,