اولین چاپخانه در سال 1227 توسط شاهزاده عباس میرزا در تبریز تاسیس شد و 12 سال بعد دومین چاپخانه در تهران تاسیس گردید. برای اولین بار كتب خارجی در تبریز ترجمه گردید كه از آن جمله عبارتند از: پطر كبیر،شارل دوازدهم،اسكندر كبیر،... . اولین رمان ایران به نام))ستارگان فریب خورده- حكایت یوسف شاه سراج(( توسط میرزا فتحعلی آخوند زاده در تبریز به رشته تحریر در آمد. اولین دایرهّ المعارف توسط محمد رضا زنوزی تبریزی نوشته شد. اولین كتابخانه عمومی توسط میرزاحسن خان خازن لشگردر سال 1312 در تبریز تاسیس شد. اولین سینمای ایران پس از پنج سال از اختراع جهانی آن)توسط برادرن لومیر( ، در تبریزبا نام سولّی)آفتاب( تاسیس گردید. اولین نمایشنامه وتئاتر در تبریز به سال 1261 شكل گرفت. اولین عكاسخانه توسط قاسم میرزا در تبریز راه اندازی شد.

جمعه 9 اسفند 1392
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,