زبان تركی به 29 لهجه و نوع مختلف از كشور چین در شرق آسیا تا منطقه بالكان تكلم می شود كه از اینان 22 لهجه دارای گرامر و ادبیات مستقل می باشد و بر خلاف زبانهای هندی اروپایی در بین زبانهای این خانواده اختلاف چشمگیر وجود ندارد. علت تفرق و گوناگونی زبان توانمند و سرشار تركی حوادث تاریخی، شرایط اقلیمی و ویژگیهای آوایی بوده است هیچ یك از زبانهای زنده و مرده دنیا به اندازه زبان تركی دارای انواع، گونه ها، لهجه ها و شیوه های فراوان نیست . زبان تركی به چهار گروه عمده شامل: 1-گروه شمال شرق )آلتای ( 2-گروه جنوب شرق ) گروه آسیای مركزی ( 3-گروه شمال غرب ) گروه قیبچاق ( 4-گروه جنوب غرب ) گروه اوغوز ( كه از این چهار گروه در ایران گروه جنوب شرق شامل تركمنها و ازبكها وگروه جنوب غرب اوغوزها شامل تركان آذری، قشقایی و… بیشترین فراوانی را دارا هستند.

یکشنبه 11 اسفند 1392
بؤلوملر : آنا دیلی,