برخی از نژادپرست های پان ایرانیست چنین ادعای دروغ و گزافی را تبلیغ می کنند که : " زبان ترکی و مغولی یکی است و مغولها موجب رواج زبان ترکی شدند " ما هم در یک بحث منطقی و علمی و با توضیحات زیر نشان داده ایم چنین چیزی بی معنا و نادرست و غیر علمی است و زبان ترکی با زبان مغولی همان قدر یکی است که زبان فارسی با زبان یونانی. زبان مغولی زبانی جدا از زبان ترکی است در سالهای اخیر ادعاهای نادرست و غیرعلمی از طرف برخی هواداران افراطی پان ایرانیسم و نژادپرستان و محققان مغرض شنیده میشود مبنی بر اینکه زبان ترکی پس از حمله مغولها بالاجبار به مردم تحمیل شده است. اولین بار این نظریه توسط احمد کسروی در کتاب آذری باستان مطرح شده است. نکته جالب توجه این است که بر اساس این ادعاها مغولها ، زبان ترکی را به مردم تحمیل کرده اند نه زبان مغولی را ، زیرا با توجه به جدول زبانها میبینیم که زبان مغولی شاخه ای جدا از شاخه ترکی زبانهای آلتاییک است و نمیتوان ادعا کرد که زبان مغولی زبانی ترکی است . اگر این ادعا را بپذیریم پس باید بگوییم که زبان کره ای و ژاپنی همان زبان ترکی است چون هرسه جزو زبانهای آلتاییک هستند .همچنین باید بپذیریم که زبان فاسی همان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی است چون همه این زبانها جزو زبانهای هندواروپایی هستند. معلوم است که هیچ کدام از این مدعیان هیچ آشنایی با زبان مغولی و حتی بعضی از آنها با زبان ترکی ندارند. در این جدول مقایسه ای بسیار ساده بین لهجه های مختلف زبان ترکی و زبان مغولی از نظر لغات بنیادین ) لغات مربوط به اعداد ، عناوین نسبی ، اعضای بدن و .. ( انجام شده است که به روشنی و وضوح پوچ بودن ایده های پیش گفته را نشان می دهد و دو حقیقت را آشکار می نماید که : - متفاوت و جدا بودن زبان مغولی از زبانهای ترکی - یکی بودن زبانهای ترکی دوستان محترم با به اشتراک گذاشتن این عکس ، حداقل افراد بی خبر و ناآگاه را از افتادن در دام این دروغهای مغرضانه و ضدعلم و پیوستن به سیاهی لشکر جهل و فاشیسم بازداریم. تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد همچنین برای اطلاعات جامع تر به لینکهای زیر مراجعه کنید : ایران و مسائل ایران – دکتر ضیاء صدر / بخش آخر http://azdemokrasi.wordpress.co m/2010/11/13/zia-sadr-end/ ملاحظاتی در زبان قدیم آذربایجان – دکتر فرهاد قابوسی / ردیه ای دیگر بر نظریه ” زبان آذری “ http://azdemokrasi.wordpress.co m/2010/08/11/farhad-qabusi- kasravi/ " ترک یا آذری " http://azdemokrasi.wordpress.co m/turk-or-azeri/

سه شنبه 13 اسفند 1392
بؤلوملر : آنا دیلی,