بؤلوم : آنا دیلی
سه شنبه 13 اسفند 1392     یازار :  kölgə siz
+0
برخی از نژادپرست های پان ایرانیست چنین ادعای دروغ و گزافی را تبلیغ می كنند كه : " زبان تركی و مغولی یكی است و مغولها موجب رواج زبان تركی شدند " ما هم در یك بحث منطقی و علمی و با توضیحات زیر نشان داده ایم چنین چیزی بی معنا و نادرست و غیر علمی است و زبان تركی با زبان مغولی همان قدر یكی است كه زبان فارسی با زبان یونانی. زبان مغولی زبانی جدا از زبان تركی است در سالهای اخیر ادعاهای نادرست و غیرعلمی از طرف برخی هواداران افراطی پان ایرانیسم و نژادپرستان و محققان مغرض شنیده میشود مبنی بر اینكه زبان تركی پس از حمله مغولها بالاجبار به مردم تحمیل شده است. اولین بار این نظریه توسط احمد كسروی در كتاب آذری باستان مطرح شده است. نكته جالب توجه این است كه بر اساس این ادعاها مغولها ، زبان تركی را به مردم تحمیل كرده اند نه زبان مغولی را ، زیرا با توجه به جدول زبانها میبینیم كه زبان مغولی شاخه ای جدا از شاخه تركی زبانهای آلتاییك است و نمیتوان ادعا كرد كه زبان مغولی زبانی تركی است . اگر این ادعا را بپذیریم پس باید بگوییم كه زبان كره ای و ژاپنی همان زبان تركی است چون هرسه جزو زبانهای آلتاییك هستند .همچنین باید بپذیریم كه زبان فاسی همان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی است چون همه این زبانها جزو زبانهای هندواروپایی هستند. معلوم است كه هیچ كدام از این مدعیان هیچ آشنایی با زبان مغولی و حتی بعضی از آنها با زبان تركی ندارند. در این جدول مقایسه ای بسیار ساده بین لهجه های مختلف زبان تركی و زبان مغولی از نظر لغات بنیادین ) لغات مربوط به اعداد ، عناوین نسبی ، اعضای بدن و .. ( انجام شده است كه به روشنی و وضوح پوچ بودن ایده های پیش گفته را نشان می دهد و دو حقیقت را آشكار می نماید كه : - متفاوت و جدا بودن زبان مغولی از زبانهای تركی - یكی بودن زبانهای تركی دوستان محترم با به اشتراك گذاشتن این عكس ، حداقل افراد بی خبر و ناآگاه را از افتادن در دام این دروغهای مغرضانه و ضدعلم و پیوستن به سیاهی لشكر جهل و فاشیسم بازداریم. تا سیه روی شود هركه در او غش باشد همچنین برای اطلاعات جامع تر به لینكهای زیر مراجعه كنید : ایران و مسائل ایران – دكتر ضیاء صدر / بخش آخر http://azdemokrasi.wordpress.co m/2010/11/13/zia-sadr-end/ ملاحظاتی در زبان قدیم آذربایجان – دكتر فرهاد قابوسی / ردیه ای دیگر بر نظریه ” زبان آذری “ http://azdemokrasi.wordpress.co m/2010/08/11/farhad-qabusi- kasravi/ " ترك یا آذری " http://azdemokrasi.wordpress.co m/turk-or-azeri/