آبارتماقAbartmaq : اغراق كردن آتااركیلAtaerkil : پدرسالار آچیAçı : زاویه آدیلAdıl : ضمیر آراجArac : وسیله آراجیلیقAracılıq : وساطت آرالیقسیزAralıqsız : بدون انقطاع، پیوسته آرخاداشArxadaş : دوست، رفیقه آردArd : پشت آریتلانماقArıtlanmaq : پاكسازی شدن آرینماArınma : خلوص آشاغیلاماقAşağılamaq : تحقیر كردن آشیریAşırı : افراطی آلانAlan : عرصه آلقیشلاماقAlqışlamaq : تحسین كردن آلقیلاییشAlqılayış : ادراك آلیشماقAlışmaq : عادت كردن آلینتیAlıntı : اقتباس آماجAmac : هدف آنجاقAncaq : اما آنلاتیلماقAnlatılmaq : افاده شدن آنلاتیمAnlatım : افاده آنلاقAnlaq : ادراك آنلامAnlam : معنی آنلاملیAnlamlı : معنیدار آنلاییشAnlayış : ذهنیت آیریجاAyrıca : جداگانه آیریمAyrım : جدائی، افتراق آیریمچیلیقAyrımçılıq : تبعیض آیرینتیAyrıntı : جزئیات اریلEril : مذكر اكEk : علاوه اكسیكEksik : كم اكینجEkinc : فرهنگ الی آچیقEli açıq : سخی، جوانمرد اؤته كÖtek : تاریخ اؤته كیله شدیرمه كÖtekileşdirmek : غیر خودی كردن اوجالتماقUcaltmaq : ارج گذاشتن، متعالی دانستن اوخولOxul : مدرسه اورتاچاغOrtaçağ : قرون وسطی اورتاقلاشاOrtaqlaşa : با مشاركت هم اورتالOrtal : رسانه اورونÜrün : محصول اؤزگوÖzgü : خاص اؤزگورله شمه كÖzgürleşmek : آزاد شدن اؤزه للیكÖzellik : خصوصیتاوسUs : عقل، هوش اوستونÜstün : برتر اوغراماقUğramaq : مواجه شدن اوغوشOğuş : خانواده، عائله اؤلچوÖlçü : اندازه اؤلچونÖlçün : استاندارد اولقوOlqu : پدیده اولوشومOluşum : تشكل اولومسوزOlumsuz : منفی اولوملوOlumlu : مثبت اولونتوOluntu : پدیده اؤن یارقیÖnyarqı : پیش داوری اؤنه مسه مه كÖnemsemek : مهم شمردن، اهمیت دادن اؤیره تمه نÖyretmen : معلم اویساOysa : در حالیكه اویقونUyqun : متناسب اویماقOymaq : طایفه اویماقUymaq : متابعت كردن اؤیمه كÖymek : تقدیر كردن، مدح كردن اوینامOynam : رل، نقش اوینامانOynaman : هنرپیشه اؤیهÖye : عنصر ائتگیله شیمÉtgileşim : تاثیر متقابل ایچه رمه كİçermek : محتوی بودن ائدیلگه نÉdilgen : مفعول ایزله نیمİzlenim : حس، تصور ائشÉş : همسر ایشله كİşlek : رایج، مورد استفاده ائشه لÉşel : جنسی ائشئیÉşéy : جنسیت ائشیتÉşit : مساوی، برابر ائشئیچیÉşéyçi : سكسیست ایكینجیلİkincil : فرعی ایگیتİgit : دلاور، قهرمان ایلكهİlke : اصل ایلكینİlkin : نخستین، اولیه ایلگیلیİlgili : مربوطه ایله ریİleri : جلو، پیش ایلیشكیİlişki : رابطه اینجه له نمه كİncelenmek : بررسی كردن ائیله مÉylem : عمل ائیله نمه كÉylenmek : تفریح كردن باخیمBaxım : نگاه باسقیBasqı : تضییق، فشار باغBağ : پیوند، ربط باهادیرBahadır : قهرمان، پهلوان بایریBayrı : باستان بلگهBelge : مدرك، سند بللیBelli : معین بلیرتمه كBelirtmek : معین كردن بوته مBütem : دین بؤگوشلوBögüşlü : حكمت دار بولونماقBulunmaq : قرار داشتن بویBoy : عشیره بویوتBoyut : بعد بئجه ریكلیBécerikli : سررشته دار، بافراست بیچیمBiçim : فرم بیچیمله نمه كBiçimlenmek : فرم گرفتن بیییچیBiyiçi : رقاص، رقاصه پیتیكPitik : كتاب تابلاماقTablamaq : راضی كردن تانیمTanım : تعریف تانیملاماقTanımlamaq : تعریف كردن تكه لTekel : انحصار تكیلTekil : منفرد توپارلاماقToparlamaq : جمع آوری كردن توپلومToplum : جامعه توتوچوTutucu : محافظه كار تؤره تمه كTöretmek : ایجاد كردن تؤزلوTözlü : رادیكال توغرالیTuğralı : رسمی جرگهCerge : ردیف چاغداشÇaödaş : معاصر چاغریشیمÇağrışım : معنی ضمنی چكینمه كÇekinmek : اجتناب كردن چئشیتÇéşit : نوع چئویریÇéviri : ترجمه داغیلیمDağılım : تقسیم، پراكنش داورانیشDavranış : رفتار دریمDerim : اصطلاح دنلیDenli : به آن درجه ده یه رله ندیرمه كDeyerlendirmek : ارزیابی كردن ده ییش توخوشDeyiş toxuş : بده بستان ده ییشگهDeyişge : واریانت ده یینمه كDeyinmek : اشاره كردن دورومDurum : وضعیت دوزه نDüzen : سیستم، نظم دوزئیDüzéy : سطح دوشونگهDüşünge : ایدئولوژی دوغالینDoğalın : البته، طبیعتا دوغرولتوDoğrultu : راستا، استقامت دؤنه مDönem : دوره، عهد دویارلیلیقDuyarlılıq : حساسیت دویقوسالDuyqusal : احساساتی دویوروجوDoyurucu : تطمین كننده دیشDış : خارج دیشیDişi : مونث دیشیلDişil : مونث دئگیDégi : سخن دیل بیلگیسیDil bilgisi : دستور زبان دیلده كDildek : استدلال دیلده مDildem : منطق دیلسه لDilsel : زبانی دئنه تله مهDénetleme : كنترل دئییمDéyim : اصطلاح ساغلاماقSağlamaq : تامین كردن سالدیرقانSaldırqan : متهاجم سانكیSankı : تو گوئی سانیلماقSanılmaq : گمان شدن سوبایSubay : مجرد سوره جSürec : روند سوره كلیSürekli : متمادیا، پیوسته سورونلوSorunlu : مساله دار سونماقSunmaq : تقدیم كردن، عرضه نمودن سونوجلانماقSonuclanmaq : منتهی شدن سوی آدSoyad : نام خانوادگی سؤیوشSöyüş : فحش سئچیمSéçim : انتخاب سیلیكSilik : غیرمهم، غیربرجسته سله كSelek : سخاوتمند سئیره كSéyrek : نادر، به ندرت قاباQaba : خشن قاپساییجیQapsayıcı : شامل قاتقیQatqı : سهم قاتیQatı : سرسخت قاچینیلیرQaçınılır : آنچه از آن اجتناب می شود قارشیتQarşıt : ضد، مقابل قارشیلیقQarşılıq : معادل قارشیلیقلیQarşılıqlı : متقابل قارشینQarşın : علی رغم قانیتQanıt : ثبوت قانیتلاماقQanıtlamaq : اثبات كردن قاورامQavram : مفهوم قاویشماقQavışmaq : واصل شدن قوشارQoşar : شاعر قوللانماقQullanmaq : به خدمت در آوردن قونوQonu : موضوع قونوشماQonuşma : گفتگو قونومQonum : موقعیت كسینلیكلهKesinlikle : قطعیا كؤتوKötü : بد كؤكده ن بوته مچیKökden bütemçi : بنیادگرا كؤكلوKöklü : ریشه دار كؤكه نKöken : ریشه كیتلهKitle : توده كیچیمسه مه كKiçimsemek : تحقیر كردن كیملیكKimlik : هویت گرچه كله شمه كGerçekleşmek : متحقق شدن گرچه كلیكGerçeklik : واقعیت گره كسیزGereksiz : غیرضروری گره كلیGerekli : لازم گله نه كGelenek : سنت گنه لدهGenelde : عموما گؤبودGobud : خشن، بی كیفیت گوجونGücün : مجبوری، تحمیلی گؤركسؤزGörksöz : ادبیات گؤركولGörkül : ادبی گؤره وGörev : وظیفه گؤرونمه زGörünmez : نامرئی گؤرونوشGörünüş : ظاهر گؤزله مله نمه كGözlemlenmek : مشاهده شدن گونلوكGünlük : روزمره گؤودهGövde : بدن گووه نمه كGüvenmek : اعتماد كردن ماراقلیMaraqlı : جالب نده نNeden : علت نسنهNesne : شئی، چیز وارساییمVarsayım : فرض وورقوVurqu : تاكید یاپیلاندیرماقYapılandırmaq : برپاساختن، سازماندهی كردن یارارYarar : فایده یاراشماقYaraşmaq : برازنده بودن یازارyazar : نویسنده یازقاYazqa : مقاله یاساYasa : قانون یالینیقYalınıq : انسان، بشر یانسیتماقYansıtmaq : منعكس كردن یانسیرYansız : خنثی، بی طرف یانسیماYansıma : انعكاس یایینYayın : نشر یوكله مه كyüklemek : بار كردن یؤنYön : جهت یؤنته مYöntem : روش یؤنه تگیYönetgi : سیاست یؤنه تگیلYönetgil : سیاسی یؤنه تیمYönetim : مدیریت یئته رلیYéterli : كافی یئرسوYérsu : وطن یئنیجیلyénicil : مدرن یئیله مه كyéylemek : ترجیح دادن یییهYiye : صاحب

شنبه 17 اسفند 1392
بؤلوملر : آنا دیلی,