شاید در سریال اسپارتاكوس نام تراسیا را بارها شنیده باشید.تراسیا یا تراكیا نام مملكتی است كه قهرمان این داستان از آنجا به بردگی گرفته شده بود. سرزمینی است كه در شمال مقدونیه ،همجوار با دریای اژه و تركیه امروزی قرار داشته است.این سرزمین در دوران مختلف تاریخی مورد تاخت و تاز لشگریان ممالك دیگر به خصوص یونانیان و هخامنشیان قرار گرفته بود و بخشی از آن در زمان اسكندر به مقدونیه الحاق شد.در هنگام حمله هخامنشیان نیز حكامی از این امپراطوری بر این سرزمین گماشته شدند.تراسیا سكنه قدیمی اقوام ) پلاسج ( بوده است كه این مردم با سایر اقوام پلاسجی كه در نواحی غربی آنادولی ساكن بودند مناسبات و قرابت داشتند .در برخی منابع یونانی اشاراتی هرچند اندك به خصوصیات این قوم شده است كه بر اساس آن میتوان گفت كه پلاسج ها،مردمی شجاع بودند و مانند اكثر مردمان آن دوران در سایر سرزمین ها از راه چوپانی زندگی میكردند با این همه ، تمدن آنان از یونانیان قدیمتر بنظر میرسد زیرا یونانیان خود معتقدند كه شعر و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر در آغاز در تراسیا بوجود آمده است .تراسیایی ها الهه ای نیز بنام ساباز كه الهه جنگ بوده داشتند در سواحل تراكیا قصبه ها و اسكله های بسیاری توسط یونانیان بنا شده بود كه بعضی از آنها از مستعمرات یونانیان بود كه بعضی بطور مستقل اداره میشد تراكیا بنواحی كوچك بسیار تقسیم شده بود و همچنین در زمان قدیم بین قبایل مستقل بسیاری منقسم گردیده بود.آنچه كه جالب تر است وجود قومی به نام للج یا للك است كه از اقوام اسكی پلاسج درتراسیا بوده اند.این اقوام قرابت زیادی با سومری ها داشته اند.فرهنگ و آیین و زبان این اقوام بسیار نزدیك به اقوام ترك آنادولی بوده است.شهرها و ولایاتی كه این اقوام در آنها ساكن بوده اند تماما اسامی ای تركی مانند )یئنی كوی،دده آغاج،سوفولو،بویوك درون و ...( داشته اند.البته در برخی از این شهرها مردمانی از سایر نژادها مانند ارامنه و بلغار نیز زندگی میكرده اند.روستایی به همین نام )للك لو( در نزدیكی قوشاچای و ماراغه در آذربایجان غربی وجود دارد.

سه شنبه 20 اسفند 1392
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,