دكتر جواد هیئت در كتاب "سیری در تاریخ زبان و لهجه های تركی" در رابطه با سیاست رژیم جلاد و فاشیست پهلوی در مورد زبان و فرهنگ تركی چنین نوشته است : در دوره پهلوی تئاتر آزربایجان كه با باسابقه ترین و پیشرفته ترین تئاتر شرق و ملل مسلمان بود به بهانه فارسی نبودن تعطیل شد... بعد از واقعه شهریور 1320 و استعفای اجباری رضا شاه (رضا پالانی) به علت ضعف حكومت مركزی خفقان سابق از بین رفت... در سال 1324 به دنبال قدرت گرفتن فرقه دموكرات در این دوران؛ زبان تركی به موازات زبان فارسی در آزربایجان رسمیت یافت و تدریس به زبان تركی به دستور سید جعفر پیشه وری آغاز شد. دوران حكومتی فرقه دموكرات بیش از یكسال نپایید. (توسط حمله ارتش رژیم جلاد پهلوی به شهر های آزربایجان ) بعد از سقوط حكومت فرقه دموكرات نمایندگان دولت مركزی به دستور تهران؛ به بهانه كمونیستی بودن مطالب و محتوای نوشته ها ؛كتب درسی را كه تركی بود را جمع آوری كرده و به آتش كشیدند. از ان پس انتشارات تركی قدغن و زبان رادیو و مدارس منحصرا فارسی شد.

دوشنبه 26 اسفند 1392
بؤلوملر : آنا دیلی,