عید نوروز در قدیم یئنگی گون نامیده می شد كه قرون وسطی شاهان ترك با اصلاحات تقویم نام آن را به فارسی كه زبان رسمی نموده بودند ترجمه و به عنوان نوروز رواح دادند. به همین جهت در مناطقی مثل تركیه و تركان تركان بالكان و حتی در آسیای مركز به آن سلطان نوروزی می گویند كه اشاره بر تغییر نام آن از طرف شاهان ترك می باشد. عید نوروز عید همه ملل ترك می باشد، حتی تركانی در فاصله جغرافیایی بسیار دورتر از آذربایجان زندگی می كنند. به همین جهت تاثیر ملل مناطق ما بر آنها غیر ممكن می باشد

پنجشنبه 29 اسفند 1392
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,