نام اصلی کتاب: Kurşunlanan Türkoloji

نویسنده: احمد بوران

انتشارات: آق چاغ، آنکارا

زبان: ترکی

آنها تنها یک تن نبودند، بلکه یک ملت بودند! قتل عام، تبعید و فشارهایی که تورکولوژیستها، شعرا، نویسندگان، اندیشمندان و روشنفکران ترک در معرض آن قرار گرفتند... از اواسط قرن شانزدهم، به ویژه از قرن هفدهم، در شمال، جنوب، شرق و غرب جغرافیای بزرگی به نام جهان ترک؛ شکستها و عقب نشینی ها آغاز شد. متاسفانه این عقب نشینی، "پاکسازی قومی" و "قتل عام"های غیر قابل پیشگیری نیز به همراه داشت. زیرا پس از این عقب نشینی، مردم بومی آنچنان که ترکها با آنها برخورد داشتند، با ترکها برخورد نکردند. بدنبال عقب نشینی ارتش ترک از این مناطق، ترکهای بی سلاح و بی دفاع در معرض یک پاکسازی قومی ناجوانمردانه، تبعیدها و کشتارها قرار گرفتند. بخش اول این کتاب که از دو بخش تشکیل شده، "تونل وحشت" نام دارد. در این بخش که نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را دربر می گیرد، اشاره می شود که در برهه زمانی تقریبا یکصد ساله، تبعیدها و کشتارهای انجام گرفته در جغرافیای جهان ترک بررسی می شود. در این دوره، ترکهای کریمه، بالکان، قفقاز، ایدیل-اورال، ترکستان غربی، ترکستان شرقی، ایران، عراق، سوریه و آناتولی برای مرگ و زندگی مبارزه کرده و تقریبا نیمی از جمعیت خود را از دست داده اند. در این بخش از کتاب، داستان ترکهایی که در گذر از سفر تاریک و عبور از "تونل وحشت" موفق یا ناموفق بوده اند، به تصویر کشیده می شود. بخش دوم کتاب نیز "تورکولوژیِ گلوله باران شده" نام دارد. در این بخش نیز کشتار، تبعید و فشارهای وارده بر تورکولوژیستها، شعرا، نویسندگان، اندیشمندان و روشنفکران ترک که بیشتر آنها در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردند، شرح داده می شود. این بخش بیشتر شامل شعرا و نویسندگانی است که به تبعید فرستاده شده، زنداگی گردیده و یا گلوله باران شده اند، می باشد. شعرا، نویسندگان، متفکرین و سیاستمدارانی که به قتل رسیدند، در واقع پیشروان فکری جوامع ترک بودند. آنها می خواستند جوامع ترک را راهنمایی کرده، زبان ترکی را تقویت نموده و جریان روشنفکری را تحقق بخشند. نابود کردن این افراد، بدون شک، محروم کردن ملت ترک از کسانی بود که راه را برای مردم روشن می کردند. آنها تنها یک تن نبودند، آنها یک ملت بودند. به همین دلیل نیز نام این اثر "تورکولوژیِ گلوله باران شده" گذاشته شده است.

شنبه 16 فروردین 1393
بؤلوملر : کیتاب , PDF,