ـ كلمات فارسی كه با پسوند »آق«، »آغ«، »آك«، »اوْك« ختم میشوند. مثال: اتاق، سراغ، الك، یدك، چابك و سایر... 2 ـ كلمات فارسی كه با پسوند »مَه//مِه« ختم میشوند. مثال: دكمه//تكمه )دوگمه// دوكمه( ،)تؤكمه//توْكمه(، قیمه )قیمَه//قیمِه(، سرمه )سوْرمه//سوْرمِه(، چكمه، دلمه، چاتمه، قاتمه، چنباتمه و ... )با استثناء كلمات عرب دخیل در فارسی(. 3ـ كلمات فارسی كه با پسوند »اوق«، »اوْق«، »ایق«، »اوْك« ختم میشوند. مثال: قرق، اَغروق، ایلیق، بلوك، چابك//چابوك و... 4ـ كلمات فارسی كه با پسوند »چی«، »چی« ختم میشوند. مثال: سورچی، قورچی، یورتچی، ارابه چی، قهوه چی، یازیچی و ... 5ـ كلمات فارسی كه با پسوند »لیق«، »لیق«، »لوق« ختم میشوند. مثال: بوزلوق، قارلیق، باشلوق، اتالیق، باشلیغ 6ـ كلمات فارسی كه با پسوند »لاق«، »لاخ« ختم میشوند. مثال: ییلاق، قشلاق، باتلاق. پسوند »لاخ« از قدیمیترین پسوندهای تركی است كه در زبان فارسی داخل گشته و در ساختار لغات بسیاری كاربرد دارد. مثال: سنگلاخ، رودلاخ، نشیبلاخ، سولاخ//سوراخ، دیولاخ و .... 7ـ كلمات فارسی كه با پسوند »ماق«، »مق«، ختم میشوند. مثلاً: چخماق، قیماق، تخماق و ... 8ـ كلمات فارسی كه با پسوند »آر«، »اَر« ختم میشوند. مثال: قاتار )قطار(، چاپار، آچار، چپر، دچار و ... 9 ـ كلمات فارسی كه با پسوند » اِر«، »اوْر« ختم میشوند. مثال: قاطر، چادر، بهادر و ... 10ـ كلمات فارسی كه با پسوند »اوْل«، »آول« ختم میشوند. مثلاً: قراووْل، یساول، قرقاول و.. 11ـ كلمات فارسی كه با پسوند »داش«، »تاش« ختم میشوند. مثلاً: داداش، آداش، سرداش، كونولتاش، یكتاش و... 12ـ كلمات فارسی كه با پسوند »غَه//غِه«، »قَه//قِه«، »كَه//كِه«، »گَه//گِه« ختم میشوند. مثال: داروغه، یرقه)یورقَه//یورقِه(، اُلكه )اوْلكه(، الكا )اوْلكا(، جلگه )جوْلگه//جولگه( و... 13ـ كلمات فارسی كه با پسوند »قی«، »قو«، »غو« ختم میشوند. مثال: قرقی )قئرقی(، برقو )بورغو(، یرغو )یوْرغو( و ... سؤزلر. 14ـ كلمات و افعالی كه در ساختار آنها حروف»ق« و »چ« باشد، تماماً منشأ تركی دارند. مثال: قاچاق، قیچی، قاچ، قارچ، چاقو 15ـ كلمات و افعالی كه در ساختار آنها حروف »ك« و »چ« باشد، منشأ تركی دارند. مثال: كوچ، كوچه، كوچك، چكول، چاك، چابك، كچل و ... 16ـ كلمات و افعالی كه در ساختار آنها حروف »ق«، »د«، » ت« باشد. مثال: قاتر، قاتوق، قره قات، قوروت، آنقوت، قتار// قطار و ... 17ـ كلمات فارسی كه در ساختار آنها »انگ« و »نگ« باشد و یا كلماتی كه با این پسوندها ختم شوند. مثال: سرنگ)سورماق(،النگو)النگ،ال در زبان تركی به معنی دست(، فشنگ، تفنگ، سنگر،زرنگ ، قشنگ ،اوزنگ)افسار(و ..] به استثناء كلمات دخیل سنسكریت وهندی( 18ـ كلماتی با حرف »ی« شروع میشوند منشأ تركی دارند. مثال: یام، یامچی، یونجه، یالغ، یال، یله، یان//یون ])در تركی به معنی اسب است( این كلمه در فارسی به شكل »نریون« و »مادیون«//»مادیان« و با افزودن علامات جنسیّت »نر« و »ماده«//ماد به اشكال فوق در زبان فارسی وارد گشتهاند[. در بعضی از موارد به اوّل این كلمات پروتئز »پ« علاوه میشود مثال: »پیاله«، »پیام« و.. لازم به ذكر است در بعضی از موارد حرف »ی« كلمات تركی با حروف»چ« و »ج« عوض میشوند. مثال: یلقه به شكل جلقه// جلیقه، »یرمه« به شكل »چرم«، »یادو« به شكل »جادو«، یده )سنگ مشهور( به شكل »جده« و ..... 19ـ كلمات و افعالی كه در ساختار آنها حروف »ق« و »ز« باشد تركی میباشند: قاز، قوزك، قوزه، قزوین، قوز )این واژه به شكل گوژ در زبان فارسی وارد شده است(. 20ـ كلماتی كه در ساخترشان حروف »ت«، »پ« باشد تركی هستند. مثال: تپش، تپیدن، تپه، توپال 21- كلماتی كه در ساختارشان حروف »چ«، »پ« باشد منشأ تركی دارند. مثال: چاپار، چپاول، چپر، چاپ و.... 22ـ كلماتی كه در ساختارشان حروف »چ« و »غ«// »ج« و »غ« باشد منشأ تركی دارند. مثال: بوغچا//بقچه، غنچه، چاغ، چوغول//چغلی، جیغ، 23-كلمات فارسی كه با پسوند »مان«)مان در زبان تركی پسوند شدت است(. مثلا : آرمان ،سازمان،آسمان)بسیار آس=بسار آویزان( و... نا گفته نماند كه بسیاری از اسامی گیاهان و حیوانات و اسامی جغرافیایی از طریق ترجمه و گرتهبرداری از زبان تركی در خزینهی لغت فارسی وارد شدهاند. برای مثال واژههای مركّب »دوه قوشی«، »سیغیر دیلی«، پیشیك اوْتو« به اشكال »شترمرغ«، »گاو زبان«، »علف گربه« و به طریق ترجمه از زبان تركی وارد زبان فارسی شدهاند. تمام كوْروْنیمها ]اسامی و اعلام جغرافیایی كه در ساختار آنها رنگ بكار رفتهاست[ رایج در زبان فارسی تماماً به طریق ترجمه و گرتهبرداری از زبان تركی وارد زبان فارسی شدهاند. واژههای مركّب »سیاه گوش«، »سیه رود«، »سیه چشمه«، »مسجد كبود«، »دریای سیاه«، »دریای سرخ« ترجمههای لفظ به لفظ و نادرست از واژههای تركی »قاراقولاق«، »قاراچای«، »قارابولاق«، »گؤیمچید«، »قارادنیز«، »قیزیلدنیز« میباشند. ]متعصّبین پان ایرانیسیت هنوز درك نكردهاند كه اسامی خاصّ ترجمه نمیشوند. و این نوع ترجمهها و گرتهبرداریها تماماً غلط میباشند. چون رنگهای قارا، گؤی، قیزیل، در اسامی مركّب فوق معنی بزرگی، عظمت، شدّت را به موصوفهای خود میدهند[. استاد ملك شعراء بهار در باره تأثیر زبان عربی و تركی در ساختار زبان فارسی میگوید: گرچه عرب زد چو حرامی به ما داد ولــــــــــی دین گرامی به مـا نصف زبان را عرب از یاد بــرد نصف دگر لهجه به تركان سپرد. ***** بعد از زبان عربی، زبانی كه بیشترین تأثیر را در زبانی فارسی گذاشته است. زبان تركی است، این تأثیر هم از لحاظ فونتیكی و هم از لحاظ لغوی بوده است. ***** طبق آمار اداره ثبت احوال ایران 45 ./. اسامی ایرانی منشأ عربی دارند. ]البّته بیشتراین اسامی منشأ، عبری، آرامی، سوریانی و.. دارند امّا عربی محسوب شدهاند.[ ***** زبان فارسی تا بحال هیچ الفبائی نداشته است. مولف »فرهنگ نظام« میگوید: ایرانیان از حیث خطّ مایه افتخار ی ندارند. خطّ و الفبای میخی را به واسطه بابلیها از سومریها اخذ كردهاند. خطّ اوستائی را توسط كاتبان سریانی اوستا از عاشور//آشور و الفبای كنونی را از عربی به عاریت گرفتهاند. اعدادی كه امروزه در ایران رایج است. اعداد »هندی« است.

چهارشنبه 27 فروردین 1393
بؤلوملر : آنا دیلی,